Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z jednání valné hromady TJ 2.3.2012

11. 3. 2012

 

Informace z jednání valné hromady
TJ Keramika 2.3.2012
 
V pátek dne 2.3.2012 se v restauraci Bílá růže v Chlumčanech uskutečnila volební valná hromada občanského sdružení TJ Keranika Chlumčany, které se za každý ze 4 oddílů (kopaná, badminton, tenis, SPV) zúčastnili členové navržení do nového výkonného výboru TJ (za oddíl tenisu Ivo Regner a Robert Kott), dále delegáti s hlasovacím právem zvolení na výroční členské schůzi (za oddíl tenisu Jaroslav Boháč, Miloslav Kozel, Václav Matýs, Michal Marák, Václav Vintr a Jiří Zahálka) a také pozvaní hosté (osobní účast starosty a místostarosty obce).
 
Po volbě pracovních komisí (mandátová komise s předsedou M.Marákem, návrhová komise a volební komise s předsedou V.Vintrem) a schválení programu valné hromady přednesla  předsedkyně TJ J.Kaderová zprávu o činnosti TJ a zprávu o hospodaření TJ za rok 2011. V dalším průběhu byl projednán a schválen návrh na změnu jednacího řádu TJ Keramika pro zasedání valné hromady (počet delegátů s hlasovacím právem zúčastněných na valné hromadě bude v budoucnu záviset na počtu členů jednotlivých oddílů - na každých 20 členů 1 delegát).
 
Po diskuzi byl schválen nový 9 členný výkonný výbor TJ v navrhovaném složení Václav Franěk, Zdeněk Hodan a Petr Štych (za oddíl kopané), Miluše Chladová a Jaroslava Kaderová (za oddíl SPV), Jiří Vaněček a Zdeněk Vlna (za oddíl badmintonu), Robert Kott a Ivo Regner (za oddíl tenisu). Důvěru delegátů získala i nová revizní komise TJ ve složení Jaroslav Boháč (oddíl tenisu), Jindřich Matoušek (oddíl kopané) a Pavel Pitter (oddíl badmintonu). 
 
Na závěr bylo schváleno níže uvedené usnesení:
 
Valná hromada TJ Keramika Chlumčany, uskutečněná dne 2.3.2012
 
a) bere na vědomí:

-
zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření TJ Keramika Chlumčany za rok 2011

 
b) schvaluje:

-
nový výkonný výbor TJ Keramika ve složení: V.Franěk, Zd.Hodan, M.Chladová, J.Kaderová, R.Kott, I.Regner, P.Štych, J.Vaněček a Zd.Vlna
-
novou revizní komisi TJ Keramika ve složení: Jar.Boháč, Jind.Matoušek a P.Pitter
-
rozpočet TJ Keramika Chlumčany na rok 2012
-
změnu Jednacího řádu TJ Keramika pro zasedání valné hromady.

 
c) ukládá výkonnému výboru TJ:

-
doručit všem oddílům, členům výkonného výboru a revizní komise TJ nejdéle do 14 dnů ode dne ukončení zasedání valné hromady:
- ověřený zápis z jednání valné hromady včetně usnesení
- nové znění Jednacího řádu TJ Keramika aktualizované o změny schválené dnešní VH.

 
Po ukončení valné hromady zvolil nově schválený výkonný výbor ze svých řad předsedu a další funkcionáře TJ Keramika. Zároveň proběhla také volba předsedy revizní komise.
 
Na předsedu TJ byly podány 2 návrhy. Navrženi byli Václav Franěk a Jaroslava Kaderová. Pan Franěk obdržel 2 hlasy a pí Kaderová dostala důvěru 5 členů VV - předsedou TJ Keramika tedy byla i pro další období zvolena paní Jaroslava Kaderová
Z řad výkonného výboru byli dále zvoleni tito funkcionáři: Petr Štych (místopředseda TJ), Václav Franěk (hospodář TJ) a Ivo Regner (tajemník TJ).
Nově zvolený výkonný výbor se dohodl, že schůze výkonného výboru se budou konat pravidelně každý měsíc, a to vždy poslední středu v měsíci (v klubovně oddílu badmintonu v budově ZŠ).
 
Revizní komise zvolila ze svého středu jako svého předsedu Jindřicha Matouška.
 
 
                                                                              Ivo Regner
                                                    předseda oddílu tenisu, člen výk. výboru TJ