Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z členské schůze TO 22.3.2013

23. 3. 2013

 

Informace pro členy oddílu tenisu TJ Keramika Chlumčany z jednání členské schůze tenisového oddílu 22.3.2013
 
Účast: J.Boháč, T.Duda, M.Fiala, R.Hrubý, R.Kott, M.Kozel, V.Matýs ml., J.Nechutný, I.Regner, I.Říha, M.Zoubek
 
Omluveni: P.Boháč, J.Vaněček, O.Vokoun.   
 
1) Podmínky členství v TO pro rok 2013
 
Na schůzi byly schváleny podmínky členství v TO pro rok 2013.  
 
Ve všech věkových kategoriích zůstává výše ročního základního příspěvku stejná jako v roce 2012 (muži starší 18 let zaplatí 500 Kč, ženy, dorostenci a dorostenky 200 Kč, manželky členů oddílu, studenti a studentky do 26 let po 100 Kč, udržovací přípěvek 200 Kč, děti v tenisové školičce 200 Kč. Od placení příspěvku jsou osvobozeni žáci a žačky do 14 let a vítězové turnaje Chlumčany Cup 2012. Základní členské příspěvky jsou splatné do 30.4.2013. Při neodpracování potřebného počtu brigádnických hodin (muži 8 hodin, dorostenci 4 hodiny) vzniká povinnost zaplatit po tomto datu za každou chybějící hodinu dodatečný příspěvek - muži 100 Kč, dorostenci 50 Kč a studenti (od 15 do 18 let) 25 Kč.
Nečlenové oddílu (cizí hráči) starší 14 let mohou hrát na kurtech, jsou-li volné a zaplatí-li sazbu za použití kurtu 100 Kč/hod. (1 kurt na dobu 1 hodiny).
 
Podmínky pro využívání tenisových kurtů při pořádání celodenních akcí byly schváleny v r. 2010 na dobu neurčitou a pro rok 2013 se nemění - výše nájemného za rezervaci 1 kurtu na celý den je 500 Kč (je-li pořadatelem člen TO), resp. 1.000 Kč (jde-li o soukromou akci pořádanou nečlenem oddílu).
 
V úplném znění jsou „Podmínky členství v TO TJ Keramika Chlumčany pro rok 2013“  zveřejněny na internetové stránce oddílu www.tenischlumcany.estranky.cz (v záložce „Podmínky členství“).
 
 
2) Brigády - termíny a hlavní úkoly při brigádách v tenisovém areálu
 
Brigády za účelem přípravy kurtů na sezónu se konají v sobotu dopoledne (od 8 do 12 hod.), příp. v jiném (s výborem TO dohodnutém) termínu. Za organizaci a evidenci odpracovaných hodin (zápis do sešitu) zodpovídá vždy člen výboru oddílu. Termíny brigád: sobota dopoledne  30.3. (zodpovídá  Šambergr), 6.4. (Kott), 13.4. (Matýs), 20.4. (Regner) a 27.4. (Vintr), v případě potřeby i v neděli či jiný den. Brigády u mládeže do 14 let a u žen všech věkových kategorií jsou dobrovolné.
 
Konkrétní úkoly pro brigádníky budou vyvěšeny ve vývěsce oddílu u hřiště. Kromě přípravy kurtů na sezónu (shrabání a odvoz listí, pohoz novou antukou, válcování, údržba tenisového vybavení) a dalších obvyklých úkolů se počítá s nákupem a instalací umělých čar Geniala od firmy Novotech s.r.o. i na druhý kurt (dodávka objednána na 5.4.). Stav odpracovaných brigádnických hodin podle jednotlivých členů bude od zahájení brigád zveřejněn na webové stránce oddílu (v záložce Aktuality) a tento údaj bude průběžně aktualizován.
 
 
3) Nominace na okresní Davis Cup družstev 2013
 
V Davis Cupu, pořádaném OTS Plzeň-jih, bude zachován systém 2 výkonnostních divizí. Na schůzi byla opět odsouhlasena účast 3 družstev oddílu. Z důvodu absence F.Šambergra(zvažuje individuální registraci, což vylučuje jeho možnou účast v DC)   bylo dohodnuto, že oddíl se vzdá účasti 2 týmů v I. výkonnostní divizi (tam bude hrát jen A-tým) a B-tým i C-tým budou bojovat v 1 ze 2 skupin slabší divize. Zároveň byla schválena předběžná nominace jednotlivých hráčů, která může být ještě (před losováním) upřesněna: 
·        A - tým: M.Marák, R.Kott, M.Kozel, J.Nechutný, R.Rokyta
·        B - tým: M.Fiala, J.Boháč, P.Boháč, M.Jeslínek, J.Vaněček, T.Říha a V.Vintr
·        C - tým: I.Regner, T.Benedikt, T.Duda, J.Kovačič, V.Matýs st., V.Matýs ml., O.Vokoun.
 
Losování DC proběhne na schůzi OTS Plzeň-jih 4.4.2013. Zápasy ve skupinách začnou zřejmě ve středu 1.5.2013 (jinak bude herním dnem neděle dopoledne). Při souběhu domácích zápasů 2 týmů bude hrát 1 tým v sobotu a druhý v neděli. Podmínkou účasti v zápasech DC je zaplacení členského příspěvku TO nejpozdějido dne zahájení soutěže.
 
Konkrétní časový rozpis utkání bude zveřejněn po rozlosování ve vývěskách oddílu a na internetové stránce oddílu v záložce „Davis Cup“).  
 
4) Aktuality ze života tenisového oddílu
 
o            Informace z VČS TO 16.2.2013 a z valné hromady TJ Keramika 16.3.2013
 
Předseda oddílu informoval o VČS, které se zúčastnilo pouhých 8 členů oddílu (což zmínili v diskuzi i zástupci obce) a též o řádné valné hromadě TJ (účast za TO - Regner a Kott jako členové VV, Šambergr, V.Matýs st. a aV.Matýs ml. Jako delegáti s hlasovacím právem). Při obou jednáních byla podána informace o plánované přístavbě a stavebních úpravách stávajícího objektu šaten na hřišti s možností uvolnění 1 z místností pro TO a získání přístupu k sociálnímu zařízení. Podkladem pro další jednání ve VV TJ a s obcí ohledně způsobu financování akce je zpracovaná studie projektanta Ing. Korce zpracovaná ve 2 variantách (náklady akce vyčísleny na cca 3,8 mil.Kč, resp. necelých 3,5 mil.Kč).   
 
o            Informace o halovém tenisovém turnaji v Dobřanech 23.3.2013
 
Veřejný tenisový turnaj ve čtyřhrách pro neregistrované i registrované hráče se koná v nové tenisové hale v Dobřanech (za náš oddíl se účastní dvojice Šambergr, Jeslínek a Kott, Kozel.
 
o            Okresní přebory jednotlivců (mládeže a dospělých)
 
Dle informace od ZČTS proběhnou okresní přebory jednotlivců od 20.4. do 28.4.2013. Přesné termíny a místa konání (obvykle Blovice, Nepomuk nebo Přeštice) budou zveřejněny po 4.4.2013 na webových stránkách TO. Přeborů se mohou zúčastnit i neregistrovaní tenisté (ale bez nároku na postup do krajské soutěže v případě vítězství).
 
o            Smlouvy se sponzory
 
Byla zdůrazněna potřeba co nejdříve vstoupit v jednání se stávajícími, případně i dalšími potenciálními sponzory a sjednat obdobné smlouvy o spolupráci s finančním plněním pro tenisový oddíl i pro letošní rok. Při jarních brigádách je třeba prověřit stav reklamních tabulí umístěných na oplocení (některé jsou po zimě utržené apod.) a řádně je upevnit.      
 
 
5) Různé - diskuze
 
o            Uspořádání 15. ročníku turnaje pro děti ZŠ v Chlumčanech
 
Termín konání bude dohodnut dodatečně v návaznosti na termínový kalendář TO a dalších školních i oddílových akcí. Oddíl preferuje kvůli účasti obvyklý červnový termín (loni proběhl turnaj 17.6.2012).
 
o            Trenérská činnost v oddílu
 
Byla diskutována tenisová školička pro nejmenší děti ve věku 4 - 8 let, zejména z pohledu jejího pokračování v letošním roce s ohledem na trenérské závazky F.Šambergra v Dobřanech. Vzhledem k jeho nepřítomnosti bude iniciována schůzka výboru TO, na níž bude projednán další postup po dobu letních měsíců (duben - říjen) (vyhrazení kurtu pro školičku, rozsah tréninkových hodin) tak, aby mohly být zaktualizovány informace zveřejněné na oddílovém webu.   
 
o            Plán akcí oddílu tenisu pro rok 2013
 
Přehled plánovaných akcí bude zveřejněn a postupně doplňován (aktualizován) na oddílovém webu v návaznosti na upřesnění termínů akcí v průběhu sezóny.
 
 
Plánované akce oddílu tenisu pro rok 2013
(předběžný plán k datu 23.3.2013)
 

Období
Akce
Leden
16.2.2013 - výroční členská schůze TO za rok 2012 (restaurace Bílá růže)
 
 
Březen
22.3. 2013 - členská schůze TO (podmínky členství na r.2013, termíny brigád, nominace na Davis Cup 2013)  
23.3.2013 - tenisový turnaj čtyřher v Dobřanech (Tenisová hala s.r.o.)                         
30.3.2013 - brigáda (příprava kurtů, úprava okolí)
 
 
 
Duben
4.4.2013 - schůze OTS Plzeň-jih (rozlosování Davis Cupu 2013)
6.4., 13.4., 20.4. a 27.4.2013 - brigády (příprava kurtů, úprava okolí)
20. - 28.4. 2013 - okresní přebory jednotlivců (mládež + dospělí)
Po úpravě kurtů - zahájení žebříčkových zápasů, příprava na okresní DC
 
Květen
Okresní Davis Cup rekreačních družstev (3 týmy - vybraní členové TO) - termíny dle rozlosování na schůzi OTS
 
 
Červen
8. - 9.6.2013 - výstavka o činnosti tenisového oddílu (ZŠ Chlumčany)   
Turnaj dětí ZŠ Chlumčany (15. ročník) - termín dosud neupřesněn
Člen.schůze TO - rozlosování turnaje Chlumčany Cup 2013
 
Červen - září
Oddílový turnaj Chlumčany Cup 2013 (18. ročník) - termíny dle dohody
Žebříčkové zápasy - termíny dle dohody
Účast v turnajích pořádaných ostatními tenisovými kluby (dle pozvání)
 
 
Září
Maty Cup 2013 - 10. ročník turnaje v deblu mužů (losované dvojice)
Mix Cup 2013 - 7.ročník turnaje smíšených dvojic (termín neupřesněn)
Women Cup 2013 - 4.ročník tenisového turnaje žen (termín neupřesněn)
Říjen - listopad
Ukončení tenisové sezóny
Úklid areálu na zimu

 
 
 
V Chlumčanech dne 23.3.2013

Zapsal: Ing. Ivo Regner
předseda tenisového oddílu
TJ Keramika Chlumčany