Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky členství

20. 3. 2017

 PODMÍNKY ČLENSTVÍ

V TENISOVÉM ODDÍLU

TJ KERAMIKA CHLUMČANY V ROCE 2017
 
         Pro tenisovou sezónu 2017 byly po projednání členskou schůzí dne 17.3.2017 stanoveny následující podmínky členství v tenisovém oddílu:
 
1) Přihlášky k členství v oddílu

Noví zájemci o členství v tenisovém oddílu vyplní tiskopis přihlášky, který jim poskytne na požádání předseda TO nebo si jej mohou stáhnout na webové stránce tenisového oddílu (adresa www.tenischlumcany.estranky.cz) v záložce "Podmínky členství".  Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku předá zájemce o členství osobně nebo prostřednictvím kteréhokoli z členů výboru předsedovi TO, který vede evidenci členů oddílu, včetně evidence podle jednotlivých věkových kategorií.

Přihláška k členství v oddílu ke stažení ve formátu MS Word 2003           

 

2) Brigády na údržbu kurtů - termíny

Pro konání brigád na údržbu kurtů byly stanoveny tyto termíny - brigády se budou konat v sobotu v době od 8,00 do 12,00 hod. a za jejich evidenci v sešitu v místnosti pro tenisty zodpovídají uvedení členové výboru. Brigády se uskuteční ve dnech 1.4. (Regner), 8.4. (Vokoun), 15.4. (Marák), 22.4. (Kott) a 29.4.2017 (Matýs). Po dohodě lze brigádnické hodiny odpracovat i mimo stanovené sobotní termíny s tím, že brigádníkům bude určen konkrétní úkol, jehož splnění nahlásí zadavateli úkolu neprodleně po jeho dokončení.   

 

3) Základní členský oddílový příspěvek a brigádnické hodiny

Na kurtech jsou oprávněni hrát pouze ti členové, kteří mají zaplacený roční členský oddílový příspěvek + odpracovaný stanovený počet brigádnických hodin dle níže uvedené tabulky:

 

Věková

kategorie

Výše základ. příspěvku

Stanovený počet

brigádnic. hodin

Muži nad 18 let (nar.1998 a dříve)  

500 Kč

8 hodin

Ženy nad 18 let (nar.1998 a dříve)  

200 Kč

brigády dobrovolné

Dorostenci 15-18 let (nar.1999 - 2002)

200 Kč

4 hodiny

Dorostenky 15-18 let (nar.1999 -2002)

200 Kč

brigády dobrovolné

Ženy nad 18 let (manželky a přítelkyně členů TO)

100 Kč

brigády dobrovolné

Studenti 15 - 26 let (synové členů TO)

100 Kč

4 nebo 8 hodin

Studentky od 15 do 26 let (dcery členů TO)

100 Kč

brigády dobrovolné

Žactvo do 14 let (nar.2003 a později)

0

brigády dobrovolné

Děti - členové jiných oddílů využívající kurty v Chlumčanech (do 14 let)

 

200 Kč

 

brigády dobrovolné

Udržovací příspěvek (dospělí)

200 Kč

brigády dobrovolné

 

Tzv. „udržovací příspěvek“ (bez povinnosti odpracovat brigádnické hodiny) mohou zaplatit dospělí, kteří mají zájem být stále evidováni jako členové oddílu s možností účastnit se oddílem pořádaných akcí (zájezdy apod.). Tito členové však nemají právo hry na kurtech (s výjimkou účasti v oddílovém turnaji za předpokladu řádného zaplacení vkladu do turnaje).

 

4) Splatnost příspěvku, dodatečný příspěvek za neodpracované hodiny

Základní členský příspěvek je splatný ke dni:

Děti do 14 let - členové jiných oddílů využívající kurty v Chlumčanech

 

1. využití kurtu

Ostatní členové

30.4.2017

V případech, kdy členové ke dni vyhodnocení brigád, tj. k 30.4.2017 nebudou mít odpracován plný počet brigádnických hodin podle bodu 3), mají povinnost zaplatit rovněž tzv. dodatečný příspěvek v této výši:

 

- Muži + studenti od 19 do 26 let …100 Kč za každou neodpracovanou hodinu

- Dorostenci  …………………….…..... 50 Kč za každou neodpracovanou hodinu

- Studenti od 15 do 18 let …………… 25 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

Základní i dodatečný členský příspěvek se platí v hotovosti hospodáři R. Kottovi nebo předsedovi oddílu I. Regnerovi. O zaplacení příspěvku bude každému členu tenisového oddílu (pouze na vyžádání) vydána stvrzenka, která slouží jako doklad o členství v tenisovém oddílu TJ Keramika Chlumčany pro rok 2017.

 

5) Podmínky členství pro nové členy oddílu

Noví členové oddílu, kteří podali poprvé přihlášku do tenisového oddílu po 30.4.2017, nemají povinnost odpracovat brigádnické hodiny, zaplatí však zvýšený členský příspěvek v této výši:
 

Dospělí muži (datum nar.1998 a dříve)

800 Kč

Dorostenci 15 - 18 let (datum nar. 1999 - 2002)

300 Kč

Studenti od 15 do 26 let (synové + dcery členů TO)

200 Kč

U nově přihlášených žen a dorostenek se s ohledem na dobrovolnost brigád výše jejich příspěvku oproti bodu 2) nemění, tj. ženy zaplatí 200 Kč (manželky členů oddílu 100 Kč) a dorostenky 200 Kč.  Nově přihlášené žactvo (do 14 let věku) je rovněž od platby příspěvku osvobozeno.

 

6) Různé

  1. Členům, kteří pro zranění nebudou moci hrát po dobu nejméně 3 měsíců, může být prominuta část ročního příspěvku (každý případ posoudí individuálně výbor tenisového oddílu).

  2. Finalista oddílového turnaje Chlumčany Cup 2016 ve dvouhře (J.Koláček) a finalisté čtyřhry (M.Marák a R.Kott) budou od placení základního členského příspěvku na rok 2017 osvobozeni, pokud odpracují 8 brigádnických hodin (v opačném případě zaplatí dodatečný členský příspěvek ve výši 100 Kč za každou neodpracovanou hodinu).

  3. Od povinnosti zaplatit členský příspěvek bude dále osvobozen každý člen oddílu, který zajistí pro oddíl na rok 2017 příspěvek od sponzora s plněním nejméně 2 000 Kč (bez DPH).

  4. Členové, kteří v roce 2016 vůbec nehráli, budou dále vedeni v seznamu členů TO jen tehdy, zaplatí-li členský příspěvek pro rok 2017 do konce letošní sezóny. V opačném případě budou po 31.12.2017 z evidence členů vyřazeni.

  5. Z evidence členů budou k 31.12.2017 vyřazeni také tenisté, kteří se v roce 2016 aktivně zúčastnili hraní, ale nedoplatili dodatečný příspěvek za neodpracované hodiny.

 

V Chlumčanech dne 17.3.2017              

 

                                            Za oddíl tenisu TJ Keramika Chlumčany:

                                                Ing. Ivo Regner  (předseda oddílu)

 

 

PODMÍNKY HRANÍ PRO NEČLENY ODDÍLU

TJ KERAMIKA CHLUMČANY V ROCE 2017

 

Pro tenisovou sezónu 2017 byly po projednání členskou schůzí dne 17.3.2017 stanoveny následující podmínky pro nečleny tenisového oddílu TJ Keramika:

Cizí hráči mohou kurty využívat jen tehdy, nejsou-li právě obsazeny členy oddílu.

Nečlenové tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany (cizí hráči) se mohou zúčastnit hry na dvorcích jen za přítomnosti člena oddílu tenisu. Ten vybere od nečlenů před zahájením hry částku 100,- Kč/ hod.  Jde o sazbu za využití jednoho kurtu po dobu jedné hodiny - bez ohledu na počet hráčů, kteří kurt využívají. Povinnost úhrady této částky mají všichni nečlenové, kteří dosáhnou v kalendářním roce věku 15 let a více.

Děti (chlapci i dívky), které v roce 2017 dosáhnou věku 14 let nebo méně, za využívání kurtů neplatí. Při příchodu členů na kurty však musejí okamžitě hru přerušit a kurty opustit.      

Přítomný člen oddílu předá vybranou hotovost při nejbližší příležitosti hospodáři oddílu R. Kottovi k zaevidování příjmu.

 

V Chlumčanech dne 17.3.2017

 

                                        Za oddíl tenisu TJ Keramika Chlumčany:

                                                Ing. Ivo Regner  (předseda oddílu)

 

 

 

PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ CELODENNÍCH AKCÍ NA KURTECH TJ KERAMIKA CHLUMČANY

Po projednání členskou schůzí dne 26.3.2010 byly stanoveny následující podmínky pro využívání tenisových kurtů TJ Keramika Chlumčany při celodenních akcích pořádaných OTS Plzeň-jih, tenisovým oddílem a při tenisových akcích soukromého charakteru.

1)

Kurty jsou přednostně využívány pro pořádání pravidelných akcí, organizovaných Okresním tenisovým svazem Plzeň-jih (okresní Davis Cup neregistrovaných) a  tenisovým oddílem TJ Keramika (Chlumčany Cup, Maty Cup, Mix Cup, turnaj žen, turnaj pro děti ZŠ Chlumčany apod.).

Při těchto akcích, pořádaných pro členy tenisového oddílu a pro mládež, které jsou zároveň přístupny i veřejnosti, tenisový oddíl jako pořadatel využívá kurty zdarma.   

2)

Tenisové turnaje soukromého charakteru, na něž jsou pozváni jen vybraní lidé (nejsou určeny veřejnosti), mohou být na kurtech pořádány jen tehdy, nebudou-li kolidovat s akcemi uvedenými pod bodem 1) a za předpokladu, že bude termín jejich konání předem odsouhlasen výborem tenisového oddílu. 

Pořadatel soukromé celodenní akce požádá písemně tenisový oddíl o rezervaci kurtů nejdéle 30 dnů před plánovaným termínem akce. V žádosti o rezervaci uvede název akce, požadovaný termín, přibližný počet účastníků akce a počet kurtů, které budou po celý den využívány.

Výbor oddílu je povinen informovat žadatele o výsledku nejdéle do 14 dnů od doručení žádosti o rezervaci. V případě kladného stanoviska zajistí výbor oddílu informovanost všech členů oddílu umístěním informace o konání soukromé akce u vstupu na tenisové kurty. Pokud oddíl žádost z mimořádně závažných důvodů zamítne, je povinen nabídnout žadateli jiný volný (náhradní) termín. 

Výše celodenního pronájmu za 1 kurt je stanovena na:

- 500 Kč, bude-li pořadatelem soukromé akce člen tenisového oddílu TJ Keramika

- 1.000 Kč, bude-li pořadatelem soukromé akce nečlen tenisového oddílu TJ Keramika.

V případě celodenního pronájmu obou kurtů je výše pronájmu dvojnásobná.

Výše nájemného je paušální částkou za možnost celodenního využití 1 kurtu či obou kurtů a musí být uhrazena nejdéle 3 dny před konáním akce. Nájemné se platí v hotovosti hospodáři, případně předsedovi tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany.

 

 

Tyto podmínky pro pořádání celodenních tenisových akcí na kurtech TJ Keramika Chlumčany nabývají platnosti počínaje tenisovou sezónou 2010 a platí na dobu neurčitou. 

 

V Chlumčanech dne 26.3.2010

 

                              Za oddíl tenisu TJ Keramika Chlumčany:

                                        Ing. Ivo Regner  (předseda oddílu)